Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností Alvela s.r.o.
Společnost Alvela s.r.o., IČ 06790160, se sídlem 9. května 678/20, Tábor 390 02, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 27202  (dále jen „Alvela“), jakožto poskytovatel software, IT řešení a marketingu a provozovatel webového portálu www.splacejmin.cz, při správě a zpracování osobních údajů svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.
Společnost Alvela se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.
Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@alvela.cz
 
Obsah

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů.
 3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
 4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
 5. Automatizované zpracování osobních údajů.
 6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
 7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Alvela.
   
 8. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je
  Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Alvela je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o porovnání nabídek spotřebitelských úvěrů na základě zadaných kritérií a dále pro tyto zájemce zajišťuje možnost zpracování finanční analýzy specialistou s cílem rychlého a efektivního vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr.
   
  Kontaktní údaje a totožnost správce:

Alvela s.r.o.

 1. 9. května 678/20, Tábor 390 02, Česká republika
  IČ.: 06790160
  Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 27202 
  Partner společnosti Broker Trust, a.s., mail: Inko@alvela.cz, tel.: 606790 603, 702 959 069.
 1. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.
  Společnost Alvela zpracovává jednak ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti Alvela. Zároveň v rozsahu uděleného souhlasu shromažďujeme za účelem oslovení osobní údaje zájemců o naše služby nebo potenciálních zájemců.
   
  Kategorie osobních údajů, které společnost Alvela zpracovává:
  a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla,.
  b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo, adresa místa bydliště
  c) sociodemografické údaje (věk, příjmy, splátky úvěru, počet dětí) – tyto údaje společnost Alvela zpracovává pouze v případě, kdy si subjekt údajů sám dobrovolně zvolí možnost vypsat tyto informace do kolonky „informace k stávající situaci“ na www.splacejmin.cz, poskytnutí těchto údajů není povinné a záleží pouze na volbě subjektu údajů, zda má zájem o podrobnější výsledek srovnání spotřebitelských úvěrů.
   
  Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
  a) pro účely smluvního plnění
 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
  Osobní údaje klientů společnost Alvela zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu dobu 5 let. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost Alvela osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.
  U udělených souhlasů se zpracováním pro účely nabídky finančního produktu je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.
  Společnost Alvela se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Alvela povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.
   
 2. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
  Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti Alvela jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti Alvela a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost Alvela uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména specialisté, tj. Poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní a daňoví poradci.
  Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu mohou být v souladu s uděleným souhlasem poskytnuty/předány jinému správci, a to konkrétnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se společností Alvela uzavřenou Smlouvu o spolupráci a dle zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.
  Společnost Alvela svým klientům garantuje, že osobní údaje, které zpracovává na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu, nejsou v žádném případě předávány žádným externím call centrům ani marketingovým společnostem zajišťujícím nejrůznější marketingové kampaně, vždy se jedná o konkrétní osobu specialisty přes spotřebitelské úvěry, která je smluvním partnerem společnosti Alvela.
   
 3. Automatizované zpracování osobních údajů.
  Součástí poskytování služeb společnosti Alvela je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. kontaktní formulář. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.
   
  Soubory „cookies“
  Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv.„cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.
  Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování velikost písma, jazyk, přihlašovací údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
  Webový server, který spravuje webové stránky společnosti Alvela www.splacejmin.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.
   
 4. Jaká jsou práva subjektu údajů.
  a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
  b) Právo na přístup k osobním údajům Právo klienta požadovat od společnosti Alvela, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Alvela kopie zpracovávaných osobních údajů.Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost Alela oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti Alvela, Inko@alvela.cz
  c) Právo na opravu osobních údajů Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost Alvela bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti Alvela.
  d) Právo na výmaz osobních údajů V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Alvela na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost Alvela právo si osobní údaje ponechat.Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti Alvela.
  e) Právo na omezení zpracování osobních údajů Na žádost klienta je společnost Alvela povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.
  f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost Alvela zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost Alvela s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.
  g) Právo na přenositelnost údajů Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti Alvela udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.
  h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán.
   
 5. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Alvela.
  Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Alvela buď e-mailovou zprávou na adresu: info@alvela.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Alvela s.r.o., 9. května 678/20, Tábor 390 02, Česká republika.
  Žádosti subjektů údajů je společnost Alvela povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Alvela oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Alvela subjekt údajů včas informuje.
   
  Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 29. 10. 2018.
   

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Alvela s. r. o., I.Č.: 06790160, 9. května 678/20, Tábor 390 02, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 27202, zastoupena jednateli společnosti: Petr Dvořák, Jiří Bouša, email: info@alvela.cz (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem:

Zasílání informací, produktů, služeb, novinek a aktualit týkajících se finančního trhu tj. newsletterů a dále ke zpracování nabídky finančních produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů do fomrmuláře na webovém portálu Správce http://www.splacejmin.cz, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o finančních produktech se specialistou.

Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky finančního produktu poskytnuty / předány jinému správci, a to specialistovi přes spotřebitelské úvěry (dále jen „Poradce“), který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu info@alvela.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.
Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.splacejmin.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@alvela.cz.